Актуално


Начало : Актуално : COMPUTERWORLD: БСК внедри система за оценка компетенциите на работната сила

COMPUTERWORLD: БСК внедри система за оценка компетенциите на работната сила
14.12.2013


Системата mycompetence.bg е модерно технологично решение, което структурира и интегрира огромно знание и водеща световна практика в областта на управлението на човешките ресурси, което позволява нейното лесно и бързо надграждане, улеснява нейното развитие, надграждане и интегриране с други електронни платформи на електронното правителство, бизнес-приложения и социални мрежи.

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. В БСК членуват над 40 000 юридически лица, обединени в браншови и регионални организации. Членуващите в БСК предприятия формират съществена част от брутния вътрешен продукт на страната и създават преобладаващия брой работни места в реалната икономика.

БСК участва активно в системата за социален диалог на национално и международно ниво, където отстоява интересите на българския бизнес при промяната на нормативната уредба и административните практики.

БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип. Камарата участва активно в работата на Международната организация на работодателите (IOE), Международната организация на труда (ILO), Европейския икономически и социален комитет (EESC) и Форума на работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF). БСК е сред учредителите на Съюза на черноморските и каспийски конфедерации на предприемачите (UBCCE).

Българската стопанска камара има над 15-годишен опит в разработката и предоставянето на електронни услуги за бизнеса. Дъщерното дружество Борсова информационна компания „Капиталов пазар“ ЕООД създаде и поддържа Информационната система за българските предприятия (beis.bia-bg.com) с информация за над 40 хиляди водещи български предприятия; системи за онлайн резервации на туристически услуги и продажба на билети за морски пътешествия; множество електронни магазини.

Интернет центърът на БСК - БИАнет, поддържа портфолио от над 200 динамични Web-сайта.

С какво се отличава проектът


С изпълнението на проекта за изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) – MyCompetence, БСК прие предизвикателството и отговорността да обедини усилията на всички ключови участници, за да има в България по-квалифицирани и мотивирани хора, да се постигане по-добър баланс между търсенето и предлагането на умения на пазара на труда и да се създаде ефективна и устойчива връзка между потребностите на бизнеса и образователната система, изтъкват от камарата.


За постигане на тези амбициозни цели, в екипа по изпълнение на проекта са се включили представители на над 200 водещи български предприятия, държавни институции, университети и професионални училища, консултанти, и не на последно място собствения експертен потенциал на БСК, браншовите и регионалните работодателски организации. Проектът е направил възможно създаването и ефективната работа на тази партньорска мрежа за развитие на компетенциите на работната сила, в която участниците координират усилията си, говорят на общ език, работят заедно и всеотдайно за постигане на общите цели.


Системата е модерно технологично решение, което структурира и интегрира огромно знание и водеща световна практика в областта на управлението на човешките ресурси, което позволява нейното лесно и бързо надграждане, улеснява нейното развитие, надграждане и интегриране с други електронни платформи на електронното правителство, бизнес-приложения и социални мрежи.


Създаденото ИТ решение е предназначено както за мениджмънта, ръководителите на екипи и заетите лица в предприятията, така и за образователните институции, държавните структури, ангажирани с планиране и регулиране на квалификацията и уменията, учащи се и лица, търсещи кариерно развитие.


Предизвикателства, довели до необходимостта от проекта

„В съвременното общество ключов фактор за конкурентоспособността и икономическия растеж е човешкия потенциал. Когато се говори за „икономика на знанието“, става дума за икономика, базирана на уменията и компетенциите. Само гъвкави, приемащи промените, адаптивни, иновативни и компетентни кадри могат да привлекат инвестиции във високо технологични производства и ръст на икономиката.


Налице са общоевропейски тенденции за трансформация на подбора на кадри, базиран на квалификация, към подбор, базиран на компетенции, и за преход на образователния процес от маркиране на оценки към постигане на реални измерими резултати от ученето“, обясняват от БСК.


Анализите на ситуацията в България при стартирането на проекта показаха:

 • Липса на работеща система за анализ на потребностите от кадри с определена квалификация в стратегически план;

 • Липса на професионално-компетентностни стандарти за успешно трудово представяне в рамките на конкретна професия и длъжност;

 • Липса на ключови компетенции, в това число умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM), у работната сила;

 • Разминаване между търсените и предлагани умения на пазара на труда Необходимост от привеждане на резултатите от обучението (знания, умения, компетентности) в съответствие с изискванията и потребностите на бизнеса;

 • Липса на компетентни кадри за ключови позиции в предприятията - 62% от работодателите декларират, че не могат да намерят подходящи кадри;

 • Потребност от съвременни инструменти и добри практики за внедряване на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси в предприятията;

 • Потребност от достъп до актуална информация, стандарти и инструменти за самооценка, свързани с вземането на решение относно професионалното, кариерното ориентиране и личното професионално усъвършенстване.


Цели и конкретни задачи за реализиране на проекта

Конкретните задачи за реализиране на поставените амбициозни цели включват:

 • Текуща оценка на средата и методическа подготовка

  • Анализи и проучвания на състоянието на пазара на труда по сектори и региони, нагласите за възприемане на компетентностния подход, добрите европейски и международни практики.

  • Разработка на собствени методики и указания за прилагане на компетентностния подход, правила за оценка на компетенции.

 • Създаване на инфраструктура - Национална референтна мрежа (НРМ), отговорна за извличане, актуализация и одобрение на професионалните стандарти

  • Националната референтна мрежа обхваща 20 икономически сектора, 10 региона, 200 пилотни предприятия.

  • Създадени са Секторни консултативни съвети в 20-те сектора, които определят ключовите длъжности и одобряват разработените професионални стандарти.

 • Създаване на стандарти за длъжности - описанието на изискванията се извлича с помощта на мениджърите, ръководителите на екипи, обучените 420 оценители и над 300 мениджъри човешки ресурси в пилотните предприятия и се обобщава от водещи консултантски агенции, вкл.

  • Определяне на ключовите длъжности в сектора.

  • Разработка на каталози на компетенции в 20-те сектора.

  • Описание на изискванията за заемане на над 400 ключови длъжности в секторите, в термините на изисквани квалификация, знания, умения, компетенции и конкретни измерими поведения.

 • Проектиране и изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence

  • Представяне на разработените секторни модели и взаимовръзката между тях, информация за секторите и за структурите на НРМ.

  • Създаване на инструменти за оценка на компетенции.

  • Разработка на инструменти за прилагане на компетентностния подход на корпоративно ниво.

  • Създаване на каталози с ресурси за развитие и оценка на компетенции, както и материали за самоподготовка в електронна платформа за обучение.

 • Пилотно внедряване на MyCompetence в пилотните предприятия и валидиране на разработените секторни модели в практиката:

  • Обучение на работното място на мениджъри и специалисти за работа с MyCompetence.

  • Тестване и валидиране на разработените секторни модели в практиката, чрез допълване със специфичните изисквания за всяко предприятие.

  • Провеждане на консултации за работа с MyCompetence и прилагане на конкретни инструменти за оценка в предприятията.


С цялата статия в COMPUTERWORLD , включително с:

 • Основните постижения на проекта до момента;
 • Приложението на новата ИТ система mycompetence.bg;
 • Ефекта от ИТ решението и
 • Потенциала за развитие


можете да се запознаете  ТУК
Created and Hosted by BIAnet 2010г. / Всички права запазени